רקע כללי:  
 1. אתר www.michalbaum.com משמש כאתר אינטרנט לרכישת בגדים ואביזרים משלימים מייבוא (להלן: "אתר").
 2. אתר www.michalbaum.com הינו בבעלות בלעדית של "מיכל באום בוטיק" (להלן: "בית העסק")
 3. גלישה באתר האינטרנט מהווה משום הסכמה בלתי חוזרת מצד הגולש באתר, המשתמש, להוראות התקנון ובכלל זה, תקנון זה מהווה חוזה לכל דבר ועניין בין המשתמש לבית העסק וכל פעולה שיבצע המשתמש באתר לרבות, רכישת מוצרים יהיו כפופים להוראות התקנון.
 4. בית העסק רשאי מפעם לפעם לשנות את הוראות התקנון ו/או להוסיף עליהן והכל, מבלי שתחול על בית העסק חובה כלשהי לעדכן ו/או למסור הודעה על כך למשתמש. שינוי מהותי בהוראות התקנון יפורסם בדף הראשי למשך 30 יום מביצוע השינוי.
 הרשמה לאתר וביצוע הזמנות דרך האתר:       
     5. הרכישה באתר מותנית ברישום ויצירת חשבון משתמש (להלן: "משתמש").
     6. לשם יצירת חשבון משתמש יידרש הגולש לציין את הפרטים הבאים:      
       שם פרטי.
       שם משפחה.
       כתובת דואר אלקטורני.
       כתובת מגורים.
       טלפון נייד.
 
       7. בית העסק מתחייב שלא לעשות כל שימוש בפרטי המשתמש אלא בהתאם להוראות החוק ותקנון זה.
 1. הרכישות באתר יבוצעו ע"י משתמשים באתר באמצעות כרטיס אשראי שהונפק בישראל או כל אמצעי תשלום אחר כפי שיקבע ע"י בית העסק.
 2. שימוש בכרטיס אשראי או אמצעי תשלום שאינו בבעלות המשתמש יבוצע על דעתו והסכמתו של הבעלים.
 3.  המשתמש מתחייב באופן בלתי חוזר לשפות ולפצות את בית העסק בגין כל תביעה ו/או דרישה שתוגש כנגד בית העסק בגין שימוש המשתמש בכרטיס אשראי שאינו בבעלותו.
 4. רק לאחר קבלת אישור סופי מאת חברת האשראי, יינתן אישור בית העסק לעסקה ואישור על כך ישלח למשתמש.
 5. בית העסק יהיה רשאי אך לא חייב לתעד פעולות משתמש באתר בעת הרכישה וזאת, לשם הוכחת הרכישה ופרטי ההזמנה במקרה של מחלוקת בין המשתמש לחברה.
 6. היה ולא יינתן אישור מאת חברת האשראי ו/או אמצעי התשלום, הרי שהעסקה תבוטל ובית העסק יהא רשאי ליצור קשר טלפוני עם המשתמש.
 
רכישת מוצרים באתר:  
 1. כל תמונות המוצרים הנמכרים על ידי בית העסק באתר הינן להמחשה בלבד.
 2. המחירים המופיעים באתר בית העסק, לצד כל מוצר, כוללים מע"מ אך אינם כוללים משלוח.
 3. בית העסק יהיה רשאי לשנות ו/או לעדכן את מחיר המוצרים הנמכרים על ידו באתר ו/או מחיר השירותים הנלווים וזאת, ללא כל צורך בהודעה מוקדמת למשתמש. מובהר כי,  המחיר שישולם ע"י המשתמש בגין רכישת מוצר באתר יהיה המחיר התקף בעת קבלת אישור בית העסק אודות השלמת הרכישה.
 4. מובהר, כי בי העסק אינו מחזיק מלאים של כל המוצרים הנמכרים באתר.
 5. במקרה שהמשתמש רכש באתר מוצר שאינו במלאי, תהיה לבית העסק הזכות לבטל את הרכישה ולהשיב למשתמש את כספו.
 6. מובהר כי, למשתמש לא תהיה כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בעניין זה כלפי בית העסק, גם במקרה שבו הוצג המוצר באתר בית העסק שהמוצר נמצא במלאי ואף במקרה שבו נשלח למשתמש אישור הזמנה ו/או נגבה תשלום בגין המוצר.
 7. מובהר למשתמש, כי המידע המוצג באתר עלול להיות חסר/חלקי/לא מדויק/שגוי (להלן: "שגיאה") ועל כן, במקרה של שגיאה שנעשתה ע"י נציגי בית העסק ו/או מי מטעם בית העסק, בתום לב, יהיה בית העסק זכאי לבטל את הרכישה ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד בית העסק.
 8. בית העסק יהיה רשאי להורות על הפסקת המכירות באתר של כל המוצרים ו/או חלקם בכל עת וע"פ שיקול דעתו הבלעדי.
 9. בית העסק יהיה רשאי לשלוח למשתמשים רשומים, שנתנו הסכמתם, ו/או רשימת תפוצה ו/או רשימת דיוור - מידע אודות מוצרים לרבות, מבצעים, הנחות והטבות והכל, בהתאם להוראות החוק.
 10. תקנון זה יהיה תקף לכלל הרכישות באתר ואולם, בית העסק שומר לעצמו את הזכות לקבוע תנאי רכישה נוספים ו/או ייחודים לרכישת מוצרים במבצעים/הטבות/הנחות/שוברים וכ"ו.
 11. המשתמש יהיה רשאי להורות על הסרתו מרשימת הדיוור בכל עת באמצעות לחיצה על כפתור "הסר" בדואר אלקטרוני שקיבל מבית העסק או באמצעות פניה לבית העסק בדוא"ל או בהתאם להנחיות שיופיעו בתחתית כל פרסום שנשלח בדוא"ל.
 12. בית העסק שומר לעצמו את הזכות לסגור חשבון של משתמש בשל חוב כספי ו/או התנהגות לא ראויה ו/או המהווה הפרה של הוראות החוק ו/או הוראות תקנון זה.

  אספקת מוצרים:
 13. המוצרים הנמכרים באתר האינטרנט של בית העסק ימסרו לרוכש באחת משלושת החלופות להלן, ע"פ בחירת הרוכש:המוצרים הנמכרים באתר האינטרנט של בית העסק ימסרו לרוכש באחת משתי החלופות להלן, ע"פ בחירת הרוכש:
  אופן האספקה זמן משוער לאספקה עלות אזורים
  איסוף עצמי ניתן לאסוף את המוצר מיום הקניה, בתיאום מראש. ללא עלות בכתובת: רח' צורן 48 בשוהם בתיאום מראש בשעות הפעילות בלבד
  דואר ישראל - שליח עד הבית  עד 7 ימי עסקים בכפוף להתחייבות דואר ישראל 50 ש"ח ברחבי הארץ
         
 14.  
 
 במקרה של איחור שאינו נובע ממעשה או מחדל ישיר של בית העסק לא תחול על בית העסק אחריות כלשהי והרוכש לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו.  

מדיניות ביטול עסקאות והחזרת מוצרים:
 1. מדיניות החזרה וביטול עסקה תהא כפופה להוראות הקוגנטיות של חוק הגנת הצרכן, התשמ״א - 1981 ("חוק הגנת הצרכן").
 2. משתמש יהיה רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצר לא יאוחר מ - 14 יום ממועד קבלת המוצר או קבלת מסמך גילוי פרטים שנמסר לו ע"פ הוראות חוק הגנת הצרכן - המאוחר מבניהם.
 3. במקרה כאמור יהיה חייב המשתמש למסור לבית העסק הודעה בכתב ובית העסק ישיב למשתמש את כספו (למעט דמי משלוח - שלא יוחזרו) בניכוי דמי ביטול בסך של 5% משווי העסקה (כולל דמי משלוח) או 100 ₪ - לפי הנמוך מבניהם (להלן: "דמי ביטול").
 4. במקרה של החזרה או ביטול עסקה של פגם במוצר לא יגבו דמי ביטול.
 5. ההחזר הכספי יבוצע ע"י בית העסק בתוך 14 יום מביטול העסקה באמצעות זיכוי לכרטיס האשראי או אמצעי התשלום באמצעותו בוצע התשלום לבית העסק ובלבד שלא נעשה שימוש במוצר, המוצר לא כובס והמוצר הוחזר בשלמותו, כשהוא באריזה מקורית ומחובר אליו תג, כפי שקיבל אותו המשתמש, למשרדי בית העסק בכתובת – רח' צורן 48 בשוהם.
 6. במקרה שבו יהיה הלקוח זכאי להחזר כספי, בהתאם למפורט בתקנון זה, תהא בידי הלקוח האפשרות לקבל "קרדיט" (במקום החזר כספי) בגובה ההחזר הכספי לו הוא זכאי. במקרה כאמור, יוזן "הקרדיט" בחשבון המשתמש של הרוכש בכפוף להחזרת המוצר לבית העסק (ראה סעיף 31 לעיל)
 7. צרכן שהינו בעל מוגבלות או אזרח ותיק (החל מגיל 65 ומעלה) או עולה חדש, רשאי לבטל את העסקה בתוך 4 חודשים. בית העסק יהיה רשאי לדרוש אסמכתא בכתב מהמשתמש לשם הוכחת התקיימות התנאים בסעיף זה.
 8. הודעות ביטול עסקה ישלחו בדואר אלקטרוני לכתובת michalbaum.store@gmail.com או בדואר בוואטסאפ לשירות הלקוחות שלנו 054-9564666.
 9. למען הסר ספק, דמי המשלוח בגין החזרת המוצר לבית העסק יחולו על הלקוח.
 
מדיניות החלפת מוצרים:
 1. משתמש יהיה רשאי להחליף מוצר שנרכש בחנות במוצר אחר (להלן: מוצר חלופי) שווה ערך בתוך 30 יום מקבלת הפריט במענו.
 2. היה ומחירו של הפריט החלופי גבוה יותר מהפריט המקורי שהוזמן ע"י המשתמש  - יהיה המשתמש חייב בתשלום היתרה לבית העסק כתנאי לאישור ההחלפה.
 3. היה ומחירו של הפריט החלופי נמוך יותר מהפריט המקורי שהוזמן ע"י המשתמש – יהיה המשתמש זכאי לקבלת "קרדיט" לחשבון המשתמש שלו בגובה שווי המוצר המקורי שרכש מבית העסק. במקרה כאמור, יוזן "הקרדיט" בחשבון המשתמש ויהיה תקף למשך 12 חודשים מהמועד שבו הוזן בחשבון המשתמש.
 זכויות יוצרים:  
 1. כל התכנים ו/או התמונות ו/או עיצוב ו/או גרפיקה הינם קניינו הרוחני של בית העסק (להלן: "קניין הרוחני של בית העסק").
 2. אין לעשות שימוש בקניינו הרוחני של בית העסק וכל העושה שימוש בו בניגוד להוראות החוק  צפוי להיתבע בדין.
 
פרטיות ואבטחת מידע:  
 1. בית העסק לא ימסור לכל גוף ו/או אדם ו/או רשות פרטים אישים של המשתמשים הרשומים באתר אלא במקרה שבית העסק ידרש לכך בצו שיפוטי ו/או לצורכי זיהוי לשם הגשת תביעה ו/או הגשת תלונה במשטרה במקרה של עבירה פלילית.
 2.  האתר עושה שימוש בCookies  לשם איסוף נתונים ומידע. בית העסק יהיה רשאי לעשות שימוש בנתונים השמורים אצלו לצרכי פרסום, צרכים פנימיים וניתוח מאפיינים והתנהגות הגולשים באתר.
 3. בית העסק מתחייב שלא לחלוק ו/או לשתף מידע ונתונים שיש בידיו בקשר למשתמש.
 4. בית העסק אינו שומר פרטי כרטיס אשראי לחיוב ועושה שימוש בתקן האבטחה הנדרש לשם שמירת הפרטיות של לקוחותיו ואבטחת מידע.
 
אחריות:
 1. בכפוף לכל דין בית העסק לא יישא באחריות נזיקית ו/או אחרת בגין פעולות שביצע משתמש באתר בית העסק.
 2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בית העסק אינו אחראי לאופן השימוש במוצרים שנרכשו ע"י המשתמש באתר.
 3. במקרה של מוצר פגום תהא אחריות בית העסק מוגבלת עד לשווי המוצר (כולל דמי משלוח).
 4. מובהר לרוכש, כי יש לבצע ניקוי הבגדים הנרכשים מבית העסק בניקוי יבש בלבד. לא ינתן החזר כספי ו/או החלפה ו/או קרדיט בגין מוצרים שכובסו בניגוד להוראות בית העסק.
 5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בית העסק לא יהיה אחראי לתקלות בחיבור ו/או ברשת האינטרנט ו/או תקלות הנובעות מעומס באתר בית העסק.